ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 35 รายการ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...