ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

0 3

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าสวนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพต่อไป