จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้าานงานธุรการและงานบริหารทั่วไปกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...