โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0 1

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ในครั้งนี้คือ นายประพัฒน์ เยาวรัตน์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เทศบาลตำบลแม่ทะ นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลตำบลนาครัว และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลป่าตันนาครัว โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประชาชน ผู้นำ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือรู้เท่าทัน เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง