โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

0 5

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอแม่ทะ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตตำบลน้ำโจ้ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน บริเวณป่าชุมชนบ้านหนอง หมู่ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9