ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง ถนน ลป.ถ.12-001 (สายทางบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 – บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด หรือพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,106 .23 ตารางเมตร ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0