จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางศรี วังวงศ์ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...