โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

0 7

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ลำน้ำจาง บ้านหนอง ม.9