โครงการลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้

0 16

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้ัอมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ให้การต้อนรับครูจาก กศน.ตำบลน้ำโจ้ ซึ่งได้มามอบหนังสือนิทานและชี้แจงการใช้หนังสือให้แก่ศูนย์เด็ก ตามโครงการลำปางเมืองแห่งการเรียนรู้กิจกรรม : แรกเกิดเริ่มอ่าน บูรณาการสุขภาพเด็กดี ณ โรงเรียนอุนบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้