ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง

0 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่เพื่อสอดส่องแผนงาน/โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 – บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง