ประชุมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้

0 4
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
-เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนรองรับสังคมสูงวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สำนักประสานนโยบายรองรับสังคมสูงวัย (สป.สว.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ร่วมเวทีกิจกรรมพัฒนาการจัดการผู้สูงอายุ โครงการวิจัยเรื่องการจัดการกลุ่มผู้สูงอายุโดยแรงยึดเหนี่ยวสังคมตำบลน้ำโจ้ ประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในเขตตำบลน้ำโจ้ และคัดเลือกคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงวัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีตัวแทน หมู่บ้านละ 10 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้