โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 4

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดทำโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาทบทวนให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้