โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี

0 4

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบปลอดภัยจากสารเคมี ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ