การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 1

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลก่อนประกาศใช้แผนฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้