โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยให้ตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านเข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้และแนะนำวิธีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และทำกิจกรรมตอบข้อซักถามและสรุปผลการทำกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้