การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อทบทวนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพื่อแก้ไขความต้องการของประชาชนและเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ก่อนการประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้