ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีต บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,071.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0

Read more...