ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้