ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)

0 3

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย) รายนางสุพัตรา สุคนธา บ้านเลขที่ 85/4 บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง