กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

0 2

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้ง 10 หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมเปิด “กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2566” วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค และเพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง