โครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบ้านป่าม่วง

0 4

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบ้านป่าม่วง เตรียมความรู้ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และดูแลสุขภาพประชาชนก่อนวัยสูงอายุ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-60 ปี จำนวน 50 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 8