การประชุม การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอปท.

0 7

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ นายชาญณรงค์ วงศ์จินา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “EHA Forum 2019 : GREEN for All” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรงแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี และทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้รับเกียรติบัตรจากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้าน การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร EHA1001:2019 ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA4001:2019 ด้านการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น EHA9001: 2019