วันเทศบาล

0 2

วันที่ 24 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดกิจกรรม 5 ส. เนื่องใน”วันเทศบาล” ประจำปี 2566 เพื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ และกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง