ประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0 3

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน รายนางสุพัตรา สุคนธา บ้านเลขที่ 58/4 บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะกรรมการได้เห็นควรเป็นเอกฉันท์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป