ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลน้ำโจ้

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566

0 16