โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน

0 7

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กลุ่มอสม.ตำบลน้ำโจ้และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จัดโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการลดการระบาดของ 3 โรค โดยเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูล สร้างความตระหนักการควบคุมดูแลและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน