จ้างเหมาบริการรถตู้รับ – ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...