ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 2

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมแจ้งสรุปผลและรายงานการเงินไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้