โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละออง PM 2.5

0 6

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยได้รับเกียรติจากนายอกนิษฐ์ จันทร์ศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 2 ลำปาง ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 และกฎหมายเกี่ยวกับผู้กระทำผิดจากการเผาป่า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาวัชพืชหรือการเผาป่าในที่โล่งซึ่งเป็นผลกระทบต่อตนเองและธรรมชาติ