ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 2

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลก่อนประกาศให้ประชาชนทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้