โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก

0 9

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางละเอียด จันทร์แว่น ครูผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้กล่าวรายงาน เริ่มเคลื่อนขบวนโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนทองทิพย์วิทยา และเริ่มการแสดงเปิดสนามกีฬาจากนักเรียนศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้