ประชุมคณะกรรมการพัฒฯและประชุมประชาคมระดับตำบล

0 3

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒฯและประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้