การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 1

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นหรือรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รอบเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ