โครงการระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatemt System) POG ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน กำลังผลิต ๅ 10 ลูกบาศกฺ์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

0 0

Read more...