ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ

0 1

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง