จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนา 13 เมตร จำนวน 1 ป้าย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...