โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562

0 72

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่าน สส.จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สืบสานมาช้านาน เป็นแกนกลางชักนำให้กับประชาชนร่วมกันรักษาประเพณีของท้องถิ่น สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนตำบลน้ำโจ้ จัดทำโครงการ ณ บริเวณลำน้ำจางบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง