การประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

0 6

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้รับมอบหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ พร้อมนายอำเภอแม่ทะ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 14,15 นายกเทศมนตรีตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอแม่ทะ ทุกแห่ง ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่ทะ ประธานเครือข่าย OTOP และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล เพื่อเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และเสนอความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในตำบลน้ำโจ้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และจะได้นำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง