ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ถึง 30 ก.ย. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...