ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 5
ภารกิจ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
– เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัย จิตใจแจ่มใส สุขภาพดี ไม่มีโรค ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
– เวลา 13.30 น. เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง