จ้างโครงการขยายไหล่ทางลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6 ข้างทาง จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...