ภารกิจนายกเทศมนตรี

0 9
การปฎิบัติหน้าที่ของดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
-เวลา 10.00 น. ออกตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองพัฒนา หมูที่ 9
-เวลา 11.00 น. ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึงบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
-เวลา 14.00 น. วางหรีดงานศพนายปิยะ พินิจผล อดีตนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ณ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5