โครงการกาชาดซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้

0 4

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันดำเนินโครงการกาชาดซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ให้แก่นางอ่อน สายสุเขียว บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง