เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565

0 0

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้ นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการของส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง