จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(โรงพยาบาลแม่ทะสาขาน้ำโจ้เดิม) บ้านน้ำโจ้หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...