เปิดโครงการพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดี 4 มิติ

0 2

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการพื้นที่ต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดี 4 มิติ ระดับอำเภอ (พชอ.อำเภอ) ระดับตำบล (ตำบลน้ำโจ้) ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่ดีในเขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง