ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

0 15

4 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้จัดประชุมประจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย นายธีระวัฒน์ แก้วลังกานายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และซักซ้อมการปฏิบัติงาน กำชับ ให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ เต็มใจให้บริการ ตามแนวทางมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรมของข้าราชการ