วันที่ 3 มีนาคม 2566

0 2
วันที่ 3 มีนาคม 2566
– กองช่าง งานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับเกลี่ยพื้นและเทถนน​โครงการถนนคสล. จำนวน 4 สายทาง
สายทางที่ 1 ซอยนายสมเพียร ศรีชัยตัน
สายทางที่ 2 ซอยนายเย็น ใจบาน
สายทางที่ 3 ซอยนายประหยัด เตจา
สายทางที่ 4 ซอยนายสายัณ กันภัย บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10