ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านนายหวัน มหาพรม – บ้านนายเล็ก ดวงน่าน บ้านฮ่องห้า หมู่ที 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0

Read more...