ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ